طرح‌های درون دانشگاهی

طرح‌های درون دانشگاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

ردیف

سال

مجری

عنوان طرح پژوهشی

۱.

۱۳۷۴

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

استفاده از فیتو توکسین DON قارچ گونه FUSARIUM برای انتخاب...

۲.

آقای دکتر نادر حسن زاده

تعیین و ارزیابی فاکتورهای مهم بیماری زایی...

۳.

۱۳۷۵

آقای دکتر حمیدرضا مژدهی

توانایی تولید MONOLIFORMIN ...

۴.

آقای دکتر حمیدرضا مژدهی

شناسایی گونه های CYTOSPORA ...

۵.

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

به کارگیری فیتوتوکسین MONILIFORMIN ...

۶.

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

ارزیابی مقاومت ارقام گندم...

۷.

۱۳۷۶

آقای دکتر نادر حسن زاده

شناسایی اولیه عامل شانکر...

۸.

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

استفاده از روشهای هیستوپاتولوژیکی...

۹.

۱۳۷۷

آقای دکتر هادی استوان

بررسی فون سنگهای زیر...

۱۰.

آقای دکتر سیدمهدی میردامادی

بررسی نیازهای آموزشی شرکتهای...

۱۱.

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

تولید و خالص سازی...

۱۲.

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

جداسازی ایزوله های قارچ..

۱۳.

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

شناسایی و تعیین غلظت...

۱۴.

آقای دکتر حمیدرضا مژدهی

جداسازی و شناسایی گونه های فرزاریوم...

۱۵.

آقای دکتر حمیدرضا مژدهی

ارزابی توانایی ایزوله های...

۱۶.

۱۳۷۸

آقای دکتر سیدمهدی میردامادی

بررسی نقش شکلهای تولیدی...

۱۷.

آقای دکتر فرج اله حسینی

بررسی اثرات اشتغال ضمن...

۱۸.

آقای دکتر هادی استوان

بررسی کنه های شکارگر آفات...

۱۹.

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

بررسی اثر چند قارچکش بر روی...

۲۰.

آقای دکتر حمیدرضا مژدهی

تعیین تنوع ژنتیکی...

۲۱.

۱۳۷۹

آقای دکتر فرج اله حسینی

بررسی نگرش ها و نیازهای آموزشی...

۲۲.

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

ایجاد کلکسیون جامع گونه های...

۲۳.

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

بررسی تنوع گونه های BIODIVERSTY ...

۲۴.

آقای دکتر فرج‌اله حسینی

واکاوی دیدگاه های متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی...

۲۵.

آقای دکتر هادی استوان

بررسی کنه های پارازیت...

 

 

ردیف

سال

مجری

عنوان طرح پژوهشی

۲۶.

۱۳۸۰

آقای دکتر هادی استوان

بررسی تنوع زیستی کنه های...

۲۷.

آقای دکتر حبیب‌اله خادمی اسلام

اندازه گیری تنش های طولی...

۲۸.

۱۳۸۱

آقای دکتر فرج اله حسینی

شناسایی عوامل مؤثر در پذیرش بیمه گندم در شهرستان گرمسار.

۲۹.

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

بررسی راهکارهای ممکن جهت استفاده بهینه از الکترودهای شیشه ای از کارافتاده در آزمایشگاه

۳۰.

۱۳۸۲

آقای دکتر هادی استوان

بررسی فونستیک ز یست محیطی سخت بالپوشان آبزی سواحل غربی و شرقی دریاچه پریشان

۳۱.

۱۳۸۳

آقای دکتر حبیب‌اله خادمی اسلام

بررسی دوام طبیعی گونه توسکا در مقابل قارچ رنگین کمان

۳۲.

آقای دکتر هادی استوان

بررسی شاخص زیستی ( biotic index ) رودخانه شاهپور منطقه کازرون با استفاده از فون حشرات آبزی

۳۳.

۱۳۸۴

آقای دکتر اسداله متاجی

ارتباط گروههای اکولوژیک و...

۳۴.

آقای دکتر محمد طلایی‌پور

بررسی اثرات پالایش الیاف بازیافتی و تزریق مواد نرم کننده بر خواص نوری، فیزیکی و مقاوتهای مکانیکی کاغذ

۳۵.

آقای دکتر سیدمهدی میر دامادی

سنجش میزان گرایش دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام به کار در مناطق روستایی

۳۶.

آقای دکتر علی اصغر صادقی

معرفی روش تعیین آزمون پایداری آنزیم های تجاری در قسمت های مختلف دستگاه گوارش جوجه های گوشتی

۳۷.

آقای دکتر حمیدرضا زمانی زاده

ردیابی عامل بیماری زایی ویروسی گل سرخ در گلستان های اطراف تهران

۳۸.

۱۳۸۵

آقای دکتر سیدمهریار صدرالاشرافی

مطالعه سیاستهای حمایتی (تعرفه ای) در نظام تجاری بخش کشاورزی (محصولات دامی و شیلات)

۳۹.

آقای دکتر حسین ارزانی

برآورد نیاز روزانه گوسفند نژاد مغانی بر اساس کیفیت علوفه در دسترس

۴۰.

آقای دکتر سعید رضایی

بررسی تشخیص عامل ایجاد لکه برگی و لکه های روی ساقه زرشک زینتی در فضای سبز مناطق غرب شهر تهران و بررسی امکان مبارزه شیمیایی

۴۱.

آقای دکتر رضا مقدسی

مطالعه اثرات حمایتی (تعرفه ای) در نظام تجاری بخش کشاورزی (محصولات زراعی و باغی)

۴۲.

۱۳۸۶

آقای دکتر حسین صدقی

تهیه مدل تلفیقی طراحی و بهره برداری از مخازن برقابی

 

 

 

 

 

ردیف

سال

مجری

عنوان طرح پژوهشی

۴۳.

۱۳۸۸

آقای دکتر حسین بابازاده

تحلیل و پیش بینی پارامترهای اقلیمی بارش و دما با استفاده از مدل های استوکستیک

۴۴.

آقای دکتر حسین بابازاده

طراحی آبیاری تحت فشار فضای سبز محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۴۵.

۱۳۹۰

آقای سپیده ترابی

بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی رازیانه با استفاده از مارکرهای مولکولی AFLP

46.

آقای امین افشار

چندشکلی تک نوکلئوتیدی اگزون ۳ژن لپتین و اگزون ۶ و اینترون ۱۲ ژن کالپاستاتین و ارتباط آن با صفات مهم اقتصادی در گوسفند بلوچی

۴۷.

۱۳۹۱

خانم فرزانه سمیعی

بررسی اثر میدانهای الکترومغناطیسی بر ساختار بافتی عضلات ماهی کپور

۴۸.

۱۳۹۲

آقای دکتر سیدجمال فرج اله حسینی

عوامل موثر بر مهارت بکارگیری نوآوری های بازاریابی در بین تولید کنندگان گل و گیاهان زینتی استان مازندران

۴۹.

آقای دکتر حسینی

شناسایی نوع گوشت مورد استفاده در فرمولاسیون برخی فراورده های خمیری ماهی به روش ملکولی

۵۰.

۱۳۹۳

آقای دکتر خادمی‌اسلامی

بررسی ویژگی‌های مکانیکی چند سازه الیاف کلش گندم / لجن کارخانه کاغذ / پلی پروپیلن

۵۱.

آقای دکتر بازیار

تاثیر نانوسیلیس بر ویژگی‌های آتش‌گیری، حرارتی و ریخت‌شناسی نانوکامپوزیت ساخته شده از پلی پروپیلن و آرد چوب

۵۲.

آقای دکتر هومن رجبی‌اسلامی

مطالعه پتانسیل استفاده از جلبک‌های Chlorococcum Scenedesmus obliquus و oleofacienc به منظور تولید سوخت زیستی

۵۳.

۱۳۹۵

خانم دکتر آسا ابراهیمی

طرح کشت بافت و تولید نهال کران بری

۵۴.

آقای دکتر حسین بابازاده

برآورد بروز رسانی و پیش‌بینی نیاز آبی فضای سبز مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات